Algemene voorwaarden

Pieter Kuiper Sloop en Demontage 2020

Artikel 1 – Definities

Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;

Dag: kalenderdag;

Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan

Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;

Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;

Opdrachtnemer: Pieter Kuiper Sloop en Demontage, met als vestigingsadres Nieuw Almersdorperweg 13, 1775 RC te Middenmeer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J. Kuiper en mevrouw D.N. Waterval, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 680 18 320, BTW nummer NL0020 94888 B68;

Oplevering: het gebruiksklaar en/of, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever ter beschikking stellen van het werk;

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;

Prestatie: alle door Opdrachtnemer aangeboden uit te voeren werkzaamheden en/of de te leveren diensten en/of zaken aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan (de)montage en sloop werkzaamheden, elektra, loodgieterswerk en stucwerk en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten;

Partij (-en): Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer bedoelt;

Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precisie omvang niet reeds is vast te stellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Prestaties van Opdrachtnemer daaronder mede begrepen advies- en informatieverstrekking, en/of alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.2  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer nadrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.

2.3  Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Opdrachtnemer. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Opdrachtnemer en derden worden ingeroepen indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.4  Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.5  De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.pieterkuiper.nl/algemenevoorwaarden.

2.6  Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever. In geval Opdrachtgever een Consument is kan de Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bezwaar maken tegen de wijziging door het versturen van een e-mail aan info@pieterkuiper.nl. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Tegen een dergelijke wijziging kan geen bezwaar worden gemaakt.

2.7  DezeAlgemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die doorOpdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

2.8  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover beide Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de Aanbieding en/of de Overeenkomst.

Artikel 3 – Het Aanbod

3.1  Een Aanbod doorOpdrachtnemer geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2  Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie, waaronder mede wordt begrepen de garantietermijn, indicatieve (op)levertermijn en (aan)betalingsverplichtingen. In het Aanbod wordt duidelijk aangegeven of de genoemde prijs een vaste prijs betreft of een prijs op basis van nacalculatie (regie). Bij een prijs op basis van nacalculatie wordt er een begroting gemaakt maar worden de exacte kosten van arbeid en materiaal tijdens het werk bijgehouden en bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Alle werkzaamheden, diensten, zaken etc. die niet worden vermeld in de Aanbieding zijn niet in de prijs inbegrepen. De termijn waarbinnen de Prestatie zal worden opgeleverd wordt bepaalde door hetzij een bepaalde dag, hetzij het aantal werkbare werkdagen te vermelden in het Aanbod.

3.3  Indien een Aanbod van Opdrachtnemer (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie.

3.4  Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is aangegeven.

3.5  Opdrachtnemer kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.6  Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7  Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.8  Een samengesteld Aanbod verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

3.9  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

3.10 Indien de Opdrachtgever de Aanbieding van Opdrachtnemer niet aanvaard, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de Aanbieding aan degene op wiens verzoek hij de Aanbieding uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de Aanbieding schriftelijk heeft bedongen. In alle andere gevallen is in geval Opdrachtgever de Aanbieding van Opdrachtnemer niet aanvaard, de Opdrachtgever verplicht om de bescheiden binnen 14 Dagen terug te sturen aan Opdrachtnemer nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever hiertoe heeft verzocht. Onder bescheiden worden verstaan de bij het aanbod behorende tekeningen, ontwerpen, berekeningen, technische specificaties en omschrijvingen. Indien de Opdrachtgever dit nalaat is Opdrachtgever verplicht om de kosten die de Opdrachtnemer heeft gemaakt voor de totstandbrenging van de Aanbieding integraal aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1  Een Overeenkomst tussenOpdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door Opdrachtnemer op haalbaarheid is beoordeeld en Opdrachtnemer schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.

4.2  Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.3  Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment datOpdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.

4.4  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n) waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.5  Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6  De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Opdrachtnemer aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.

Artikel 5 – De prijs

5.1  De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien Opdrachtgever een Consument is, inclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief verzendkosten c.q. transportkosten. In alle andere gevallen zijn de opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Opdrachtnemer in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de (op)levering van de Prestatie aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringen, parkeerkosten, emballagekosten, laad-en los kosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie verwante kosten, worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

5.2  Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Opdrachtnemer mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.3  Opdrachtnemer is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste, een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. In het geval van Consumentenkoop is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen in geval van een prijswijziging die geen gevolg is van een wettelijke regel of bepaling.

5.4  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.5  Opdrachtnemer is gerechtigd om een aanbetaling te vragen. Bij Consumentenkoop is de aanbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 – Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

6.1  Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Prestatie naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.

6.2  Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Opdrachtnemer die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.3  Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en de schade (vertragingsschade, annuleringskosten, en/of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden) die Opdrachtnemer hierdoor lijdt bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4  Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en gegevens over de ligging van kabels, buizen en leidingen);
b. op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te krijgen tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften, bezemschoon en vrij te zijn van meubels, materialen en/of andere zaken;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afval, materialen en werktuigen c.q. gereedschappen;
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden benodigde energie.

6.5  Opdrachtnemer verplicht zich om de Opdrachtgever te informeren en te waarschuwen indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen alvorens de Prestatie (verder) te leveren.

6.6  De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken.

6.7  Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Prestatie door Opdrachtnemer wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies. .

6.8  Opslag-, elektriciteit-, gas- en waterkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.9  Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden (aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen etc.), is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.10  De overeengekomen of opgegeven (oplever)termijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.11  Indien een (op)levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend op de dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijke informatie en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer in gereedheid is/zijn gebracht en Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.12  Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen (op)levertermijn kan plaatsvinden, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (op)levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.

6.13  Overschrijding van de overeengekomen (op)levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.

6.14  Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)levertermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven.

6.15  Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 7 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1  De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden, diensten en zaken.

7.2  Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.

7.3  Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

7.4  Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

7.5  Indien Opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk door onvoorziene omstandigheden, zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. De Opdrachtgever is verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen aan de Opdrachtgever te vergoeden.

7.6  Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw en/of anders moet organiseren.

7.7  Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende (uur)tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen te verhogen met een vergoeding van 10%.

7.8  Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn inbegrepen en die bestemd zijn voor (a) het aanschaffen van bouwstoffen, materialen en/of de verwerking daarvan of (b) het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

Artikel 8 – Oplevering

8.1  Tijdig vóór de dag waarop de Prestatie voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van de Prestatie over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 Dagen na voltooiing van de Prestatie plaats te vinden. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, en strekt er toe te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

8.2  De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Prestatie schriftelijk heeft goedgekeurd;
b. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Prestatie niet binnen een termijn van 8 Dagen heeft gekeurd;
c. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Prestatie al dan niet na oplevering in gebruik heeft genomen.

8.3  Indien de Prestatie door Opdrachtgever (gedeeltelijk) wordt afgekeurd, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk aan Opdrachtnemer te laten weten middels notering van de geconstateerde gebreken op het opleveringsrapport. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Prestatie wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.

8.4  Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

8.5  Indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen waarbinnen de Prestatie dient te worden opgeleverd is Opdrachtnemer bij overschrijding van deze fatale termijn aan de opdrachtgever per werkbare werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,- tenzij een ander bedrag is overeengekomen. Als Dag van oplevering geldt de dag waarop Opdrachtnemer de Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot aanvaarding van de Prestatie.

Artikel 9 – Betaling

9.1  De door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 8 Dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen rekening. Voor een Consument geldt een betalingstermijn van 14 Dagen in plaats van 8 Dagen. De op de bankafschriften vanOpdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

9.2  Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

9.3  Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 8 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld door het versturen van een email aan info@pieterkuiper.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

9.4  Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

9.5  Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever door Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. In alle andere gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn.

9.6  Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtnemer en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

9.7  Indien Opdrachtgeverniet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Opdrachtnemer de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. Indien Opdrachtgever een Consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.

9.8  Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Opdrachtnemer genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aande Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. In geval Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

9.9  Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10 – Beëindiging van de Overeenkomst

10.1  Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een e-mail aan info@pieterkuiper.nl of het versturen van een aangetekende brief aan Pieter Kuiper Sloop en Demontage, Nieuw Almersdorperweg 13, 1775 RC, Middenmeer.

10.2  Aan de beëindiging van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij beëindiging van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Opdrachtnemer vergoed. Indien er geen bedrag is overeengekomen is Opdrachtgever verplicht de door Opdrachtnemer reeds uitgevoerde werkzaamheden en geleverde zaken te vergoeden, vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten en vermeerderd met de gederfde winst (totale opdrachtwaarde minus besparingen).

Artikel 11 – Klachten

11.1  Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)levering had moeten ontdekken.

11.2  Opdrachtnemer verplicht zich om de bij (op)levering geconstateerde en erkende tekort- komingen binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

11.3  Klachten over a) tekortkomingen met betrekking tot het (op)geleverde, die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering, of b) klachten over ernstige gebreken, dienen door de Opdrachtgever binnen 30 Dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

11.4  Na ontvangst van de reclame stelt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

11.5  Geen enkel recht op reclame bestaat indien het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden of indien het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt behandeld of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Opdrachtnemer of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.

11.6  Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Opdrachtnemer uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

11.7  In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Opdrachtnemer de keuze hebben om: (i) de zaken te repareren of te vervangen;
(ii) de reclame te (doen) verhelpen;
(ii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

11.8  Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Opdrachtnemer kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden.

11.9  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Opdrachtnemer voor door Opdrachtnemer geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Opdrachtnemer) verstrekken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals onder andere ontbrekende gegevens en specificaties over de ligging van leidingen etc.

12.2  Opdrachtnemer is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vanOpdrachtnemer, haar Medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

12.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Opdrachtnemer in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen. Van buitengewone omstandigheden is ook sprake indien er schade aan bijvoorbeeld wanden of muren wordt toegebracht door verwijdering van tegels, materialen en/of apparatuur die op een wijze zijn aangebracht dat bij verwijdering de kans op schade aanwezig is.

12.4  Opdrachtnemer is louter aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van de Prestatie is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Opdrachtnemer en/of medewerkers. Opdrachtgever draagt de bewijslast.

12.5  In het geval dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

    • maximaal het bedrag datOpdrachtnemervoor de Prestatie aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
    • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval.

12.6 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Opdrachtnemer valt, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 60 maanden na de (op)levering van de Prestatie door Opdrachtnemer, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

12.7 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers van Opdrachtnemer.

Artikel 13 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

13.1  Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.

13.2  Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze algemene bepalingen;

b.` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

d. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.3  Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen en passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer.

13.4  Opdrachtnemer heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade te vorderen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

13.5  Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

13.6  Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.7  Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.8  Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

13.9  Indien er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de Prestatie op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 14 – Overmacht

14.1  Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

14.2  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Opdrachtnemer, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis, epidemie of pandemie. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

14.3  In geval van blijvende overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

14.4  In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

14.5  Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

14.6  IndienOpdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

15.1  Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, berekeningen, ideeën, schetsen, logo ́s, en brochures.

15.2  Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord waaronder ook wordt begrepen de werken aan derden ter hand stellen of tonen met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

15.3  Indien Opdrachtgever de verplichting(en) zoals gesteld in artikel 15.2 niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 1.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 150,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

15.4  Het is Opdrachtnemer toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q. geleverde Prestatie en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1  Opdrachtnemer is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

16.2  Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Opdrachtnemer een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

16.3  Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

16.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

16.5  Op alle onder dezeAlgemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

16.6  Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.